Aktuality

Stanovisko projektového tímu „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“

Na Medzinárodný deň Rómov projektový tím „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“ chce poukázať na spoločnú zodpovednosť podporovať začlenenie Rómov do spoločnosti a rozvoj rómskej komunity. Zdôrazňujeme záväzok k začleneniu, rovnosti a nediskriminácii Rómov, najmä v súčasnosti, v podmienkach, v ktorých sa nachádzajú v dôsledku globálnej pandémie COVID-19. Rómovia stále zostávajú jednou z najzraniteľnejších skupín a naďalej čelia zložitým životným podmienkam, ako napríklad v oblasti prístupu k sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu a primeranému bývaniu – podľa európskych správ a správ príslušných medzinárodných organizácií a inštitúcií.

Mnoho Rómov v EÚ je obeťou predsudkov a sociálnej stigmy. Rómovia od začiatku svojej histórie v Európe čelia segregácii, diskriminácii a porušovaniu základných slobôd a ľudských práv. Bolo proti nim spáchaných množstvo priestupkov, ako napríklad zotročenie, nútené potraty a genocída počas druhej svetovej vojny. EÚ má právne nástroje a komplexnú politiku na budovanie skutočnej Únie rovnosti. Ako je však zdôraznené v akčnom pláne EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025, diskriminácia na základe rasového alebo etnického pôvodu stále trvá. To sa týka aj Rómov, ktorí sú pravidelne podceňovaní a marginalizovaní. Mnoho z odhadovaných 10 – 12 miliónov Rómov na kontinente naďalej čelí vo svojom každodennom živote diskriminácii, anticiganizmu a sociálno-ekonomickému vylúčeniu.

Uzavretie rámca EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov poskytuje príležitosť na zintenzívnenie opatrení na riešenie tejto pretrvávajúcej situácie. Je potrebné zintenzívniť úsilie o zlepšenie života Rómov a zabezpečiť dodržiavanie ich základných práv s podporou všetkých príslušných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti pracujúcich na implementácii politík začleňovania Rómov. Dosiahnutie rovnosti a inklúzie si vyžaduje väčšie využitie a lepšie smerovanie zdrojov a zapojenie rómskych komunít, vládnych predstaviteľov, sektorov a zainteresovaných strán (národné vlády, inštitúcie EÚ, medzinárodné organizácie, občiansku spoločnosť, priemysel a akademickú obec). Na vnútroštátnej úrovni by vlády mali vypracovať silné národné strategické rámce pre Rómov, ktoré im umožnia prijímať dlhodobé záväzky a spolupracovať s inštitúciami EÚ v oblasti rovnosti, začlenenia a účasti Rómov. Posilnenie záväzku je nevyhnutné na zvládnutie odlúčenia, anticiganizmu, a na zlepšenie začlenenia Rómov do vzdelávania, zamestnania, zdravotníctva a bývania. Komisia preto stanovuje na úrovni EÚ sedem cieľov na obdobie do roku 2030. Ide o ciele z oblasti rovnosti, začlenenia, účasti, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravia.

Projekt „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“ sa zameriava na rozvoj siete a kapacít pre prácu s Rómami s cieľom výmeny skúseností, poznatkov a príkladov osvedčených postupov v krajinách podunajskej oblasti. Projekt pozostáva z troch fáz, z ktorých každá posilňuje postavenie Rómov a prináša spoločenské zmeny v ich komunitách:

Fáza A: Budovanie kapacít v rómskych dedinách s cieľom zvýšiť bezpečnosť rodiny v regióne Sibiu v Rumunsku a vo Vojvodine v Srbsku

Fáza B: Vzdelávacie opatrenia na boj proti chudobe a posilnenie postavenia rodičov pri podpore ich detí na ich vzdelávacej ceste v rómskej osade v obci Rankovce na Slovensku a v srbskej Vojvodine

Fáza C: Zlepšenie systému informovania a poradenstva Rómom ohľadne legálnych spôsobov migrácie v Štuttgarte v Nemecku a v Novom Sade v Srbsku
Projekt je možné realizovať vďaka finančnej podpore štátneho ministerstva Baden Württemberg v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR). Cieľom tejto makroregionálnej stratégie je posilniť spoluprácu medzi podunajskými krajinami.

Rómovia predstavujú jednu z najväčších menšín žijúcich na území Slovenska. Atlas rómskych komunít odhaduje počet Rómov žijúcich na Slovensku na 440 000 (8,06 % obyvateľstva). Koncentrujú sa najmä na juhu a východe Slovenska. Žijú v osadách, rodičia detí sú bez zamestnania. V mnohých osadách nie je zdroj pitnej vody, verejné osvetlenie, chýba kanalizácia, nie je vybudovaná prístupová cesta. Výrazné rozdiely sa prejavujú aj v oblasti vzdelávania a vzdelanostnej úrovne. Bariérou pre deti pri vstupe do základnej školy je neznalosť vyučovacieho jazyka, lebo doma hovoria po rómsky. Rôzne vládne aj mimovládne organizácie sa snažia zlepšiť sociálnu situáciu Rómov, ale ide o dlhodobý proces.

Na Slovensku bude Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku praktickú časť projektu vykonávať na východnom Slovensku v CZ ECAV Rankovce v spolupráci s miestnym evanjelickým farárom Ľuboslavom Beňom, ktorý sa venuje práci s Rómami dlhé roky. Podľa posledného sčítania žije v obci Rankovce 928 obyvateľov, z čoho viac ako 90% tvoria rómski obyvatelia. Rómovia majú svoju kultúru, svoj jazyk, svoje myslenie a častokrát žijú v segregovanej komunite na kraji obce. Uzavretosť týchto komunít spôsobuje tzv. krabí efekt, to znamená, že veľmi ťažko sa bez pomoci zvonku dá dostať z celkovej biedy a generačnej chudoby, ostatní stiahnu človeka naspäť. Viacročná misijná práca už priniesla niekoľko viditeľných výsledkov v podobe kresťanskej skupinky, spevokolu, dvoch komunitných centier, či prvých troch študentov na strednej škole.

Táto práca je do značnej miery odkázaná na podporu z projektov. Jednou z ciest, ako bojovať s chudobou a vymaniť sa z nej je kontinuálne a systematické vzdelávanie. Preto praktickú časť projektu tvoria vzdelávacie workshopy pre rómskych rodičov zamerané na pomoc pri vzdelávaní detí, doučovanie detí 1. ročníka základnej školy, finančné vzdelávanie rodičov a taktiež stretnutie zástupcov participujúcich organizácií v cirkevnom zbore s rómskymi rodičmi na tému aktuálnych výziev a možnosti začlenenia Rómov do spoločnosti. Keďže súčasne protiepidemiologické opatrenia neumožňujú deťoch chodiť do školy, veľa rómskych detí stráca v tejto dobe už osvojené návyky. Ukazuje sa tu dôležitosť ich opätovného budovania, doučovania a práce s ich rodičmi.

Medzinárodný deň Rómov sa oslavuje každý rok 8. apríla na pamiatku založenia prvej významnej medzinárodnej rómskej občianskej iniciatívy Medzinárodnej únie Rómov v roku 1971 v Londýne. Medzinárodný deň Rómov je tiež dňom osláv rómskej kultúry a zvyšovania povedomia o problémoch, ktorým čelia Rómovia na celom svete.

Gratulujeme všetkým Rómom k Medzinárodnému dňu Rómov a želáme, aby ho budúci rok oslavovali za podstatne lepších okolností a s vyšším indexom sociálneho začlenenia.

Projektový tím „S Rómami a pre Rómov v podunajskej oblasti“ víta pokrok dosiahnutý v oblasti začleňovania Rómov v Európe za posledné desaťročie a je naďalej odhodlaný podporovať ich začlenenie, destigmatizáciu a integráciu Rómov v podunajskej oblasti.

zdroj: diakonia.sk 

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Mohlo by vás tiež zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore