Dokumenty a kontakty

Štatút splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny (ďalej len „splnomocnenec“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy splnomocnenca k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom.

Článok 2
Postavenie splnomocnenca

  1. Splnomocnenec má postavenie poradného orgánu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).1)
  2. Splnomocnenca vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „predseda vlády“).
  3. Splnomocnenec zodpovedá za svoju činnosť vláde.
  4. Splnomocnenec koordinuje svoju činnosť s vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a s príslušnými ministrami.
  5. V rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si splnomocnenec môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich agendu, zloženie, úlohy, zásady činnosti, technické a organizačné zabezpečenie činnosti, ako aj práva a povinnosti členov, vymedzí splnomocnenec.
  6. Ak funkcia splnomocnenca nie je obsadená, až do jej obsadenia plní úlohy splnomocnenca osoba poverená vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky. Na osobu uvedenú v prvej vete sa vzťahujú ostatné ustanovenia tohto štatútu obdobne.

Článok 3
Pôsobnosť splnomocnenca

  1. Splnomocnenec plní úlohy v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín a realizuje systémové opatrenia na zlepšenie postavenia národnostných menšín.
  2. Splnomocnenec pri svojej činnosti najmä:

a) dbá o presadzovanie a dodržiavanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín1a),
b) pripravuje, navrhuje a realizuje v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“), ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy strednodobé a dlhodobé opatrenia v oblasti zachovania, rozvoja a podpory práv príslušníkov národnostných menšín,
c) podporuje zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
d) podporuje participáciu príslušníkov národnostných menšín na riešení vecí verejných,
e) dbá o skvalitnenie výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín.

  1. Návrhy, na ktorých realizáciu je potrebný súhlas vlády, predkladá splnomocnenec na rokovanie vlády prostredníctvom vedúceho úradu vlády.
  2. Splnomocnenec predkladá návrhy na rokovanie poradných orgánov vlády, ak si to vyžaduje povaha veci.

Celý dokument (PDF)

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore