Dokumenty a kontakty

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Slovensko je krajina pestrá a mnohotvárna po všetkých stránkach, príroda, ľudia, kultúra. Platí to aj pre národnostné zloženie a kultúru národnostných menšín, ktoré tu žijú. Národnostné a etnické menšiny sa môžu oprieť o všestrannú podporu zo strany štátu, konkretizovanú najmä v činnosti splnomocnenca Vlády SR pre národnostné menšiny. Na jeho stránke https://www.narodnostnemensiny.gov.sk možno nájsť základne informácie a dokumenty k tejto problematike.

Kultúra národnostných menšín nachádza systematickú podporu v činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.
Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Fond ako verejnoprávna inštitúcia

  • dbá o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín,
  • podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie,
  • rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti,
  • zachováva a ochraňuje rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
  • podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín,
  • utvára podmienky pre rozvoj interkultúrneho dialógu a pre lepšie porozumenie medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám,
  • podporuje vedecké aktivity v danej oblasti podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.

Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti poskytuje fond podporu vo forme dotácií a štipendií.

Na jeho stránke https://www.kultminor.sk možno nájsť všetky potrebné informácie o možnostiach podpory kultúry národnostných menšín. Viaceré národnostné a etnické menšiny, ich združenia a ďalšie organizácie uverejňujú na svojich stránkach informácie o svojej činnosti a jednotlivých podujatiach. Nenašli sme však internetovú stránku, ktorá by bola spoločnou platformou pre kultúrne aktivity národnostných menšín na Slovensku. Občianske združenie Bagar, ktoré sa dlhodobo venuje problematike znevýhodnených skupín občanov a menšín, vrátane národnostných, preto využilo príležitosť, obsiahnutú vo výzve Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a rozhodlo sa túto internetovú stránku vytvoriť a napĺňať obsahom.

V úvodnej etape sa zameriavame najmä na šesť národnostných menšín a ich kultúru – maďarskú, rómsku, rusínsku, moravskú, poľskú a chorvátsku. Neobídeme však ani významné kultúrne aktivity iných národnostných menšín a v blízkej budúcnosti chceme dať priestor všetkým. Keď sme túto stránku vytvárali a rozbiehali, bol a je čas pandémie, ktorá život celej spoločnosť vrátane kultúry národnostných menšín značne obmedzuje. Napriek tomu však pokračuje, či už tradičnými formami alebo v online priestore. A veríme, že situácia sa aj na tomto poli zlepší. Budeme sa snažiť prinášať čo najviac informácií a budeme radi, keď nám v tom pomôžu vzájomné kontakty zo zdrojov samotných národnostných menšín a ich aktérov najmä na poli kultúry. S dôverou sa na nás môžete obrátiť.

PhDr. Miloš Nemeček
Prezident OZ Bagar
Čestný predseda Asociácie vydavateľov tlače
+421 905 767 577, nemecekbagar@gmail.comRealizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry národnostný menšín

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore