Dokumenty a kontakty

Štatút Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

ŠTATÚT
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín


Bratislava, 26. február 2020, VP FPKNM č. 29

ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“), skratka FPKNM, je právnická osoba zriadená zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Fonde“).
1.2 Štatút Fondu (ďalej len „Štatút“) je základným vnútorným predpisom Fondu, upravuje
podrobnosti o činnosti a riadení Fondu a určuje ďalšie vnútorné predpisy Fondu.
1.3 Názov Fondu v anglickom jazyku je Minority Cultures Fund.

ČLÁNOK 2
ÚČEL A ČINNOSŤ FONDU

2.1 Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.
2.2 Fond je zriadený na účel:
a) utvárania podmienok pre zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
b) podpory výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám, ako aj
c) utvárania podmienok na rozvoj interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

2.3 Fond vykonáva tieto činnosti:

a) poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít s cieľom vzniku takýchto aktivít a šírenia a prezentácie výsledkov takýchto aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí,
b) monitoruje podporené projekty,
c) vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov a evidenciu prijímateľov finančných prostriedkov,
d) spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme vytvárania priaznivých podmienok na vznik, rozvoj, šírenie a prezentáciu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín,
e) spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí,
f) kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

Kancelária Fondu ďalej vykonáva činnosti a úlohy v súlade s ust. § 14 Zákona o Fonde a podľa Čl. 8 Štatútu Fondu, a to najmä:

a) zabezpečuje organizačné, personálne, administratívne a technické činnosti Fondu;
b) preskúmava úplnosť predkladaných žiadostí o finančné prostriedky a žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky, predkladá ich odborným radám na posudzovanie;
c) vypracúva vnútorné predpisy Fondu na činnosť definované v Čl. 2 Štatútu a predkladá tieto predpisy riaditeľovi na ďalší postup;
d) pripravuje podkladové materiály pre rokovanie a rozhodovanie odbornej rady a správnej rady vo vzťahu k ich kompetenciám najmä podľa ust. § 7 ods. (1) a ods. (3) a ust. § 13 ods. (1) Zákona o Fonde;
e) zabezpečuje organizačne, administratívne a technicky zasadnutia odborných rád a správnej rady;
f) zabezpečuje organizačne, administratívne a technicky činnosť dozornej komisie;
g) pripravuje podkladové materiály pre rokovanie a rozhodovanie dozornej komisie vo vzťahu k jej kompetenciám najmä podľa ust. § 9 ods. (1) Zákona o Fonde a umožňuje členom dozornej komisie výkon ich funkcie;
h) pripravuje podkladové materiály nevyhnutné pre rokovanie a plnenie úloh odborných rád Fondu, administratívne spracováva ich hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov Fondu;
i) vykonáva rozhodnutia a uznesenia orgánov Fondu a zabezpečuje zverejňovanie rozhodnutí, uznesení, zápisov z rokovania a vyhlásení orgánov Fondu na webovom sídle Fondu;
j) vydáva vnútorné organizačné normy a predpisy po ich schválení správnou radou.

2.4 Fond poskytuje finančné prostriedky formou dotácií a štipendií, a to na podporu projektov v nasledovných oblastiach:

a) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
b) edičná činnosť,
c) aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,
d) umelecká tvorba,
e) veda v oblasti kultúry, života a histórie národnostných menšín,
f) záujmová činnosť a využitie voľného času,
g) zahraničná prezentácia kultúry národnostných menšín,
h) podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia,
i) podpora identifikácie a spoznávania spoločných kultúrnych hodnôt a tradícií,
j) podpora výmenných programov, pobytov a spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež,
k) ochrana, odborné spracovanie a digitalizácia kultúrneho dedičstva národnostných menšín,
l) kreatívny priemysel,
m) podpora rozvoja používania jazykov národnostných menšín.

2.5 Na poskytovanie finančných prostriedkov fondom nie je právny nárok.

Celý dokument (PDF)

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Tlačidlo Späť hore