Podujatia a pozvánky

Múzeum rusínskej kultúry

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, ochraňuje, profesionálne spracováva, sprístupňuje verejnosti a zhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii a aktivitách rusínskeho obyvateľstva.

Zameriava sa na múzejnú dokumentáciu vývoja vedy, kultúry, umenia a techniky na území Slovenska, ako aj na fakty o rusínskom obyvateľstve žijúcom v zahraničí (vysťahovalectvo v minulosti a súčasnosti), čo znamená, že sa formuje ako jedno z medzinárodných konzultačných centier v priestore kompaktne osídlenom Rusínmi.

Múzeum má vypracovanú koncepciu edičnej činnosti zameranej na zdokumentovanie výpovedí a spomienok ešte žijúcich pamätníkov z rôznych oblastí života rusínskej menšiny na Slovensku. Sporadicky, podľa finančných možností bude pripravovať a vydávať zborník prác autorov venujúcich sa rusínskej národnostnej problematike a multikultúrnym vzťahom, ako aj socio-kultúrnej realite typickej aj pre územie Slovenska, ktoré je spolu s ostatnými krajinami 


Založenie Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove sa pripravovalo v pomerne zložitých spoločensko-ekonomických a sociálno-právnych podmienkach, sprevádzaných formovaním nových pohľadov na minulosť, prítomnosť i budúcnosť, a to v kontexte kultúrneho a národného obrodenia tak majoritného, ako aj minoritného obyvateľstva Slovenska. Prebiehajúci proces zmien je ovplyvňovaný procesmi zavádzania demokracie západného typu, globalizácie, humanizácie, multikultúrnymi teoreticko-praktickými aktivitami a zasahuje všetky oblasti ľudskej činnosti, majoritnú spoločnosť, národnostné menšiny, a teda i povedomie Rusínov žijúcich na Slovensku a v zahraničí.

Akceptovanie rusínskej národnostnej menšiny na území Slovenska urýchlili výsledky sčítania ľudu Slovenska v roku 1991, kodifikácia spisovného rusínskeho jazyka 27. januára 1995 a následné výsledky sčítania obyvateľоv, bytov a domov v roku 2001 а 2011. Postupný nárast obyvateľov hlásiacich sa k rusínskej národnostnej menšine počas troch uvedených sčítaní obyvateľstva spôsobil, že v roku 2011 sa Rusíni stali treťou najpočetnejšou národnostnou menšinou na Slovensku. Jednoznačne sa potvrdila prítomnosť rusínskej národnostnej menšiny na Slovensku, požadujúcej rovnaké práva a povinnosti, aké majú iné národnostné menšiny žijúce na území Slovenska.

Prejavom akceptácie vôle rusínskeho obyvateľstva je aj rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK – 5631/2006 – 110/21651 z 11. decembra 2006 zriadiť prostredníctvom zmeny organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea v Bratislave, s účinnosťou od 01. 01. 2007, samostatný organizačný útvar – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Pre verejnosť bolo múzeum sprístupnené 21. februára 2008 ako multifunkčný priestor v dočasne prenajatých priestoroch.

SNM – MRK v Prešove získalo koncom roka 2011 prevodom správy majetku z rezortu MOSR budovu bývalých kasární Antonína Zápotockého na Masarykovej ulici č. 20 v Prešove. Od 1.04.2012 je múzeum pre verejnosť zatvorené. Po presťahovaní administratívy a zbierkového fondu múzea z Masarykovej 10 na Masarykovú 20 v Prešove sa priestory pripravovali pre múzejnú a expozičnú činnosť. Múzeum v novom sídle pôsobí od 01.06.2012. Sprístupnenie časti priestorov v budove múzea na 1. poschodí sa uskutočnilo 30.12.2013. 

Zobraziť viac

Súvisiace položky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Mohlo by vás tiež zaujímať
Zatvoriť
Tlačidlo Späť hore