Site icon KULTÚRA MENŠÍN

Zásady ochrany osobných údajov

Občianske združenie Bagar, Azalková 4 82101 Bratislava – mestská časť Ružinov
Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ webu kulturamensin.sk – Občianske združenie Bagar – spracovával vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov

Občianske združenie Bagar bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli. Občianske združenie Bagar bude spracovávať váš e-mail, krstné meno a priezvisko, telefonický kontakt, dátum narodenia.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Občianske združenie Bagar bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom zasielania informácií o neziskových aktivitách občianskeho združenia Bagar.

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovania je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu užívania portálu a neziskových aktivít občianskeho združenia Bagar s ním spojených. Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 – (ďalej ako „GDPR“).

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané

Občianske združenie Bagar bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou zaslanej informácie o neziskových aktivitách občianskeho združenia Bagar alebo odoslaním požiadavky na gdpr@kulturamensin.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom budú mať prístup pracovníci občianskeho združenia Bagar, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí a marketingoví pomocníci. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu

Občianske združenie Bagar môžete kontaktovať na email: gdpr@kulturamensin.sk. Občianske združenie Bagar je oprávnené požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazaní a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať občianskemu združeniu Bagar. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu zameranému na e-mailový marketing viažúci sa na neziskové aktivity občianskeho združenia Bagar, Občianske združenie Bagar osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk .

Povinnosť poskytnúť osobné údaje Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozia vám žiadne sankcie.


» Zásady používania súborov cookies

Exit mobile version