Site icon KULTÚRA MENŠÍN

Informácie o Sčítaní 2021 s osobitným zreteľom na národnosť a materinský jazyk formou otázok a odpovedí

Čo je sčítanie? 

Sčítanie ľudu sa pravdepodobne vykonávalo na našom území už v stredoveku a možno ho  teda oprávnene považovať za najstarší druh štatistiky. S rozvojom spoločnosti sa síce menil  cieľ, účel, rozsah a metódy zisťovania a spracovania výsledkov, ale sčítanie zostalo  nenahraditeľným prameňom údajov o obyvateľstve na danom území. Sčítaním ľudu v roku  1857 sa začal prechod od feudálnych súpisov k moderným sčítaniam ľudu. Sčítaním ľudu v  roku 1961 sa začína nová etapa československých populačných sčítaní, keďže išlo  o integrované sčítanie vzájomným prepojením údajov o obyvateľstve, domácnostiach,  bytoch a domoch. Toto spojenie prinieslo celkom novú kvalitu údajov a výrazne rozšírilo  možnosti ich využitia. Sčítanie sa vykonáva každých desať rokov. V poslednom sčítaní v roku  2011 si mohli obyvatelia Slovenskej republiky po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie  formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Sčítanie 2021 je súčasťou  celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, ktoré sa uskutočňujú  pod záštitou Európskej únie a Organizácie spojených národov. Jeho výsledky budú  zverejnené do konca roku 2022. 

Čo je cieľom sčítania? 

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne  údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a  kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Sčítanie je pre  každého obyvateľa Slovenskej republiky príležitosťou a právom prispieť k tvorbe uceleného  obrazu o demografickej a sociálnej situácii i životných podmienkach obyvateľstva Slovenskej  republiky. Tento obraz je potrebné poznať aj preto, aby bolo možné prognózovať ďalší vývoj  spoločnosti. Takéto údaje sú jedinečné a nedajú sa získať inak len spoluprácou s obyvateľmi. 

Čím sa aktuálne sčítanie odlišuje od predchádzajúceho? 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte. Na  Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania  sa uskutoční plne elektronické, teda úplne bez papierových formulárov, integrované sčítanie,  ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je  založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od  obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo  ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je  Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete  považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému  sčítaniu. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým  sčítaním. Bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov. 

Čo znamená integrované sčítanie? 

To znamená, že sa využívajú už existujúce administratívne zdroje a registre. Obyvatelia  dostanú len tie otázky, ku ktorým nie sú údaje v týchto registroch. Celkovo by obyvatelia mali  odpovedať na maximálne 14 otázok. 

Kedy a ako sa sčítavajú domy a byty? 

Sčítanie domov a bytov prebieha od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, pričom po prvýkrát  v histórii bez účasti obyvateľov s využitím existujúcich registrov, a to výlučne elektronickou  formou. Obce dostali podklady z rôznych zdrojov, ktoré sú k dispozícií a ktoré im pripravil  Štatistický úrad Slovenskej republiky. Obce tieto údaje editujú, kontrolujú a opravujú. Majú  na to osem a pol mesiaca do februára 2021. 

Kedy sa zapoja obyvatelia do sčítania? 

Sčítanie obyvateľov prebehne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021, bude teda trvať šesť  kalendárnych týždňov. 

Je sčítanie pre obyvateľov povinné? 

Áno, povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej  republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike  trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan  Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého  obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací  formulár jeho zákonný zástupca.  

Kto zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania? 

Štatistický úrad SR podľa zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zodpovedá  za prípravu sčítania a za funkčnosť elektronického systému, zabezpečuje činnosti potrebné  na zisťovanie, spracovanie a šírenie údajov pre sčítanie, koordinuje činnosti ostatných  orgánov verejnej moci, zabezpečuje propagáciu sčítania a informačnú kampaň, zodpovedá za  obsah a funkčnosť sčítacích formulárov, riadi a metodicky usmerňuje činnosti kontaktných  bodov, kontaktných miest, kontaktných osôb a asistentov sčítania vrátane spracúvania  osobných údajov, zabezpečuje poučenie a vydáva metodické pokyny k postupom, ktoré  zverejňuje na svojom webovom sídle. Významnú úlohu v procese sčítania zohrávajú obce. 

Kto má povinnosť poskytnúť obyvateľom potrebné informácie a aká je úloha  obcí pri sčítaní? 

Obce na základe preneseného výkonu štátnej správy plnia úlohy, ktoré im ustanovuje zákon  o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Kľúčová je príprava sčítania obyvateľov. V  rámci nej sa obec zúčastní na školení obcí k úlohám pri sčítaní obyvateľov, vykoná nábor a 

výber asistentov sčítania a do 11. januára 2021 oznámi údaje o asistentoch sčítania  Štatistickým úradom SR (kontaktnému bodu). Zároveň zabezpečí stacionárnych asistentov vo  vybraných zariadeniach, ktoré sa nachádzajú na území obce. V rámci prípravy sčítania ďalej  spolupracuje so Štatistickým úradom SR pri školení asistentov sčítania, spolupracuje pri  technickom a materiálnom zabezpečení asistentov sčítania a vydá asistentom sčítania  preukazy. Taktiež obec zriadi kontaktné miesto alebo miesta v obci a do 31. decembra 2020  zašle Štatistickému úradu SR požadované informácie o tomto mieste alebo miestach. Obec  spolupracuje pri komunikácii a propagácii sčítania na území obce. 

Počas doby sčítania obec vedie evidenciu obyvateľov, ktorí požiadali o službu asistovaného  sčítania, vytvára virtuálne asistenčné obvody, zabezpečuje činnosť kontaktného miesta alebo  miest na území obce, vytvára podmienky pre činnosť mobilných a stacionárnych asistentov  sčítania a monitoruje činnosť mobilných asistentov. 

Po skončení sčítania obec vyhodnotí prácu asistentov sčítania a zabezpečí ich odmeňovanie.  Zároveň vyhodnotí použité finančné prostriedky v súlade s príslušnými vykonávacími  právnymi predpismi a metodickými pokynmi.  

Kto môže byť sčítacím asistentom a aké sú jeho povinnosti? Vykonávať činnosť asistenta sčítania môže len fyzická osoba, ktorá je obyvateľom s trvalým  pobytom na území Slovenskej republiky, je staršia ako 18 rokov, je plne spôsobilá na právne  úkony, je bezúhonná, získala minimálne úplné stredné vzdelanie, ovláda štátny jazyk, je  spoľahlivá a získala odbornú spôsobilosť podľa zákona vrátane oblasti ochrany osobných  údajov pri výkone činnosti asistenta sčítania.  

Jedného alebo viacerých asistentov sčítania vymenuje starosta obce pre každé kontaktné  miesto a jedného alebo viacerých asistentov sčítania pre jedno alebo viac zariadení  nachádzajúcich sa na území obce podľa potreby tak, aby bola zabezpečená plynulosť a  včasnosť poskytnutia údajov na účel sčítania. 

Asistent sčítania je oprávnený okrem iného žiadať od obyvateľa poskytnutie údajov podľa  sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov. Taktiež je povinný okrem iného zaznamenať v  sčítacom formulári na sčítanie obyvateľov všetky údaje, ktoré obyvateľ poskytol a odoslať ho,  uskutočniť asistované sčítanie, poskytnúť potrebnú podporu a usmernenie pri vypĺňaní  sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, ako aj preukazovať sa počas výkonu činnosti  preukazom asistenta sčítania.  

Čo je to kontaktný bod a kontaktné miesto? 

Kontaktným bodom je stále pracovisko Štatistického úradu zriadené v sídle samosprávneho  kraja. Kontaktným miestom je miesto v obci, kde môže obyvateľ uskutočniť svoje sčítanie  sám alebo kde môže využiť službu asistovaného sčítania.

Ako sa budú vypĺňať sčítacie formuláre? 

Obyvateľ sa po prvýkrát sčíta výlučne elektronicky ‒ sám doma, na kontaktnom mieste alebo  s asistovanou službou. 

Čo ak obyvateľ nemá prístup k počítaču alebo nevie počítač používať? Obyvateľ má možnosť využiť služby asistovaného sčítania. Obyvateľ bude môcť požiadať  obec o službu asistovaného sčítania s pomocou asistenta v kontaktnom mieste alebo  mobilného asistenta sčítania. Každá 

obec zriadi takéto kontaktné miesto sčítania a bude o tomto kroku informovať obyvateľov.  V prípade ak obyvateľ nevie pracovať s PC alebo nemá elektronické zariadenie môže využiť  služby kontaktného miesta. Imobilných obyvateľov môžu navštíviť sčítací asistenti. 

V akých jazykoch budú sčítacie formuláre dostupné? 

Štatistický úrad SR v zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zabezpečí sčítacie formuláre dostupné okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom,  rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom, francúzskom a nemeckom. Všetky potrebné  informácie budú postupne zverejňované na stránke www.scitanie.sk 

Budú dostupné v týchto jazykoch aj metodické vysvetlivky?

Metodické vysvetlivky sú súčasťou sčítacieho formulára, a preto budú dostupné okrem  štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom, anglickom,  francúzskom a nemeckom. 

Aké budú otázky na národnosť a materinský jazyk?  

Na zistenie národnosti a materinského jazyka obyvateľov budú tri otázky. Otázka na zistenie  národnosti bude znieť: „Aká je Vaša národnosť?“ Obyvateľ bude môcť zvoliť možnosť:  slovenská, maďarská, rómska, rusínska, česká, ukrajinská, nemecká, moravská, poľská, ruská,  vietnamská, bulharská, chorvátska, srbská, židovská, rumunská, albánska, rakúska, grécka,  sliezska, iná pričom bude môcť vpísať zvolenú národnosť. 

Ďalej bude obyvateľ odpovedať na otázku „Hlásite sa aj k inej národnosti?“ pričom bude  môcť vpísať inú zvolenú národnosť. 

Taktiež bude obyvateľ odpovedať na otázku „Aký je Váš materinský jazyk?“ a bude môcť  zvoliť možnosť: slovenský, maďarský, rómsky, rusínsky, český, ukrajinský, nemecký, poľský,  ruský, vietnamský, anglický, chorvátsky, srbský, taliansky, jidiš alebo hebrejský, arabský,  francúzsky, rumunský, albánsky, španielsky, iný pričom bude môcť vpísať zvolený materinský  jazyk.  

Na čo by si mali obyvatelia dať pozor pri týchto otázkach? 

Veľmi často si ľudia mýlia štátne občianstvo či štátnu príslušnosť a národnosť, a preto je  potrebné uvedomiť si rozdiely medzi týmito pojmami.

Taktiež by si obyvatelia mali dať pozor na dezinformačné kampane a „hoaxy“ na sociálnych  sieťach, ktoré chcú vyvolávať obavy z poskytnutia informácií o občanoch. Je potrebné byť  opatrní a informácie si preverovať. Všetky osobné údaje zisťované sčítaním sú chránené  v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

Aký je teda rozdiel medzi štátnym občianstvom, štátnou príslušnosťou  a národnosťou? 

Ústava hovorí o dvoch rôznych oblastiach: o štátnom občianstve Slovenskej republiky aj  o príslušnosti k národnostnej menšine a lebo etnickej skupine. Vo všeobecnosti je štátna  príslušnosť právny vzťah medzi štátom a občanom založený na právach a povinnostiach  občana, kým národnosť znamená príslušnosť k národu, národnosti či etnickej skupine, ktorej  členovia majú spoločnú históriu, kultúru a jazyk.  

Mätúce môžu byť anglické ekvivalenty týchto pojmov. Niekedy sa anglický pojem  „nationality“ nesprávne prekladá do slovenčiny ako národnosť, správny slovenský preklad je  štátna príslušnosť. Synonymom anglického „nationality“ je „citizenship“, ktorý má v  slovenčine tiež význam štátna príslušnosť. Anglickým ekvivalentom národnosti je „ethnicity“. 

Občanom Slovenskej republiky môže byť osoba akejkoľvek národnosti. Nezamieňajme si  preto pojem „štátne občianstvo“ či „štátna príslušnosť“ s pojmom „národnosť“. Môžete byť  občanom Slovenskej republiky a zároveň mať napríklad bulharskú národnosť.  

Načo sa zisťujú údaje o národnosti

Všetci občania Slovenskej republiky majú práva a povinnosti, vďaka ktorým sa môžu aktívne  zúčastňovať na politickom, kultúrnom či ekonomickom živote spoločnosti. Slovenskými  občanmi nie sú iba Slováci, ale aj príslušníci národnostných menšín, ktorí v Slovenskej  republike žijú. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 poskytne jedinečnú príležitosť  zozbierať údaje, ktoré sú potrebné pre nastavenie opatrení v oblasti školstva, kultúry a  jazykových práv všetkých občanov vrátane tých, ktorí patria k národnostným menšinám. 

Prečo bude možné uviesť svoju národnosť a prihlásiť sa aj inej k národnostnej  menšine? 

Ak pochádzate napríklad z národnostne zmiešanej rodiny alebo prostredia, Sčítanie  obyvateľov, domov a bytov 2021 Vám poskytne jedinečnú príležitosť, a to po prvýkrát  uviesť svoju národnosť a zároveň uviesť aj INÚ národnosť. Takýto postup, ktorý sa  uplatňuje vo viacerých európskych krajinách, poskytne komplexnejší obraz o národnostnom  zložení obyvateľov Slovenskej republiky a pomôže tak lepšie nastaviť politiky v oblasti školstva, kultúry a jazykových práv. 

Načo sa zisťujú údaje o materinskom jazyku

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 opäť poskytne príležitosť zozbierať údaje o  materinskom jazyku. Výsledky sčítania preto výrazne pomôžu aj v oblasti školstva, kultúry a 

používania jazyka, pretože poskytnú súbor nenahraditeľných informácií dostupných úradom i  širokej verejnosti. V dnešnom globalizujúcom svete sú informácie o materinskom jazyku pre  nastavenie opatrení v oblasti školstva, kultúry a používania jazyka kľúčové. 

Bude môcť niekto zistiť k akej národnosti som sa prihlásil? 

Nie. Všetky osobné údaje zisťované sčítaním sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 

Budú údaje zabezpečené, aby nemohli uniknúť? 

V rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov Štatistický úrad realizuje bezpečnostný projekt,  ktorý pokrýva ochranu osobných údajov počas celého procesu práce s informačnými  systémami. Treba si uvedomiť, že v súlade s ochranou osobných údajov sa s týmito údajmi  pracuje len v etape zberu, potom sa s nimi už nepracuje. Na spracúvanie osobných údajov sa  vzťahuje zákon o ochrane osobných údajov. Výsledky sčítania neumožňujú priamu ani  nepriamu identifikáciu osoby a jej údajov získaných sčítaním. Zároveň, každý, kto sa pri  príprave, priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní jeho výsledkov oboznámi s dôvernými  štatistickými údajmi, má zo zákona povinnosť mlčanlivosti. 

Kto bude môcť využívať získané údaje a ako sa k nim dostane?

Základné výsledky sčítania zverejní Štatistický úrad SR najneskôr do 1. januára 2022.  Podrobné výsledky sčítania úrad zverejní najneskôr do 31. marca 2024. Úrad môže na  základe písomnej dohody so záujemcom vytvoriť aj ďalšie výstupy zo sčítania. Orgánu  verejnej moci v Slovenskej republike poskytne úrad výstupy bezodplatne.

Exit mobile version